QUẢN LÝ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan quản lý Nhà nước

Hỗ trợ tác nghiệp trong quá trình tiếp nhận - thụ lý - trình ký - trả kết quả các hồ sơ thủ tục hành chính; đồng thời cung cấp thông tin để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo;

Thực hiện các công việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính phục vụ công dân tại các cơ quan quản lý Nhà nước cấp quận, huyện và Sở ngành trên toàn quốc, tuân thủ các quy định và quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO;

Có thêm một kênh thông tin trên mạng Internet dành cho công dân, khách hàng để tra cứu thông tin hướng dẫn, các quy trình, các biểu mẫu; đồng thời thực hiện việc tư vấn, tiếp nhận, thông báo kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. QTS-MCLT giúp nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ CNTT, từng bước tạo ra thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, cùng với việc nâng cao trình độ quản lý, tạo một bước thay đổi đột phá trong các quy trình xử lý thông tin, giải quyết công việc của lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ với sự hỗ trợ hiệu quả của các phần mềm hoạt động trên mạng, góp phần thực hiện cải cách hành chính.

Chức năng hệ thống:
 
Phân hệ “Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính”:
 
-       Tiếp nhận hồ sơ
-       In giấy biên nhận
-       Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn
-       In danh sách hồ sơ đã tiếp nhận, hồ sơ đã giải quyết
 
Phân hệ “Thụ lý hồ sơ thủ tục hành chính”: hỗ trợ các công việc liên quan đến việc thụ lý hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan như:        
 
-       Phân công thụ lý hồ sơ thủ tục hành chính
-       Cập nhật thông tin về tình hình thụ lý hồ sơ
-       Cập nhật tiến độ thụ lý hồ sơ
-       Cập nhật văn bản tài liệu trong quá trình giải quyết hồ sơ
-       Trình duyệt hồ sơ
 
Phân hệ “Phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính”
 
-       Xem xét tiến độ và kết quả thụ lý hồ sơ
-       Duyệt hồ sơ thủ tục hành chính
 
Phân hệ “Trả kết quả”
 
-       Thu lệ phí giải quyết thủ tục hành chính
-       Trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
 
Phân hệ “Cung cấp, khai thác thông tin về việc giải quyết thủ tục hành chính”
 
-       Quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
-       Lệ phí giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
-       Thời gian giải quyết thủ tục hành chính
-       Địa điểm giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
-       Cán bộ, phòng ban giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
 
Phân hệ “Giao tiếp với công dân”
 
-       Tra cứu quy trình giải quyết hồ sơ
-       Tra cứu các biểu mẫu liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ
-       Tra cứu trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính
-       Đăng ký hồ sơ, gửi hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng Internet
 
Phân hệ “Luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính”
 
-       Luân chuyển hồ sơ với cán bộ Chi Cục thuế (Tính thuế)
-       Luân chuyển hồ sơ với cán bộ Kho bạc Nhà nước (Thu thuế)
-       Luân chuyển hồ sơ liên thông với các phường – xã trực thuộc (Hồ sơ liên thông)
 
Phân hệ “Quản trị hệ thống”
-       Quản tri danh mục dùng chung
-       Quản trị người dùng

Tư vấn hỗ trợ