Phần mềm văn bản & điều hành

Là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý văn bản trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các doanh nghiệp. QTS-QLVB quản lý toàn bộ quá trình tiếp nhận-phân phối-xử lý văn bản đến; dự thảo-trình ký-ban hành văn bản đi. 
Chức năng hệ thống:  
Nhắc việc: Giúp cho người sử dụng sau khi đăng nhập vào phần mềm biết được các công việc của mình cần phải thực hiện
Quản lý thông tin điều hành và lịch công tác: Cho phép người sử dụng có thể quản lý và đăng tải các thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp; thông báo lịch công tác của lãnh đạo và các phòng chuyên môn trực thuộc cơ quan;
Gửi tin nhắn nội bộ và trao đổi công việc: cho phép người sử dụng có thể trao đổi công việc với nhau một cách nhanh chóng và thuận tiện, các thông tin được lưu trữ và phục vụ tra cứu, khai thác đối với mỗi cá nhân liên quan.
Quản lý văn bản đến: với mỗi người sử dụng khi đăng nhập và phần mềm có thể thực hiện các thao tác khác nhau theo phạm vi phân công công việc;
+ Vào sổ văn bản đến: Chức năng này cho phép Văn thư thực hiện cập nhật VB đến từ giấy vào hệ thống phần mềm với các chức năng sau: thêm mới, sửa, xóa VB…
+ Phân phối văn bản đến: Chức năng này cho phép lãnh đạo văn phòng hoặc cán bộ được phân công cập nhật thông tin phân phối văn bản đến vào hệ thống như: Cập nhật thông tin phân phối VB, chỉnh sửa nội dung đã phân phối, xem chi tiết một VB đến…
+ Phân công xử lý văn bản đến: Chức năng này cho phép lãnh đạo cập nhật thông tin phân công xử lý văn bản đến vào hệ thống và có thể thực hiện các thao tác như: Cập  nhật thông tin phân công xử lý VB, Chỉnh sửa nội dung VB đã phân công, Tìm kiếm các VB với tiêu chí là các cột hiển thị trên danh sách
+ Cập nhật tiến độ xử lý văn bản đến: Chức năng này cho phép cán bộ xử lý chính và cán bộ phối hợp xử lý cập nhật kết quả xử lý VB vào hệ thống, các thao tác có thể thực hiện như: Cập nhật kết quả xử lý; xem ý kiến chỉ đạo;
Quản lý văn bản đi: thực hiện các công việc liên quan trong quá trình dự thảo, ban hành và theo dõi xử lý văn bản đi của cơ quan;
+ Vào sổ văn bản đi: hỗ trợ các thao tác trong quá trình quản lý, vào sổ văn bản đi của đơn vị, xem chi tiết một VB, thêm mới một VB từ giấy vào phần mềm, sửa VB đi đã cập nhật, xóa một hoặc nhiều VB đi đã cập nhật;
+ Đăng ký phát hành: Chức năng này cho phép NSD thực hiện đăng ký Văn thư cấp số phát hành văn bản, các thao tác có thể thực hiện: Cập nhật VB cần đăng ký phát hành, xem danh sách VB chờ đăng ký, xem danh sách VB đã đăng ký, In nội dung thông tin VB;
+ Dự thảo văn bản: Chức năng này giúp NSD cập nhật thông tin cơ bản của VB dự thảo, xem danh sách VB dự thảo đã tạo, xem chi tiết VB, in thông tin VB, xóa một hoặc nhiều VB đã tạo, lọc danh sách VB cập nhật nơi nhận Vb như Đơn vị, phong ban;
+ Xử lý văn bản và trình duyệt: Chức năng này cho phép cán bộ được phân công xử lý chính và cán bộ phối hợp xử lý thực hiện cập nhật kết quả xử lý công việc và dự thảo văn bản trả lời công việc
+ Phê duyệt văn bản: hỗ trợ lãnh đạo các cấp có thể thực hiện phê duyệt văn bản đi trên phần mềm;
+ Tra cứu văn bản: Chức năng này cho phép cán bộ tìm kiếm, xem chi tiết các văn bản đã được quản lý trên phần mềm.
Quản lý hồ sơ lưu trữ:  chức năng này cho phép người ssssử dụng có thể thiết lập các hồ sơ lưu trữ để quản lý văn bản và theo dõi tiến độ xử lý công việc; trong chức năng này người sử dụng có thể tạo lập và chỉnh sửa hồ sơ; đưa các văn bản vào trong hồ sơ, in ấn các thông tin liên quan trong hồ sơ.
Theo dõi xử lý văn bản: tại đây người sử dụng có thể theo dõi tiến độ xử lý các văn bản đến, văn bản đi và các thông tin chỉ đạo điều hành khác của cơ quan;
Quản lý công việc: theo vai trò của từng người sử dụng có thể thực hiện tạo lập công việc, phân công cho cán bộ thực hiện công việc, cập nhật tình hình kết quả thực hiện công việc và báo cáo tình hình xử lý công việc với lãnh đạo các cấp.
Gửi tin nhắn: là một tiện ích của phần mềm hỗ trợ chức năng gửi tin nhắn thông báo cho người sử dụng về các công việc cần phải xử lý;
Gửi nhận văn bản: chức năng này cho phép người sử dụng có thể truyền nhận văn bản giữa các cơ quan quản lý hành chính nhà nước với nhau; với tính năng này cho phép gửi nhận văn bản giữa các cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới; giữa các cơ quan nganh cấp vận hành các hệ thống độc lập.
Quản trị hệ thống danh mục: là khối chức năng quản trị toàn bộ phần mềm, ở đây người quản trị có thể thiết lập các thông số của hệ thống phần mềm; khai báo hệ thống danh mục dùng chung, hệ thống danh mục dùng riêng, khởi tạo và ban quyền cho người sử dụng; bên cạnh đó hỗ trợ chức năng sao lưu, phục hồi dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu cũ sang hệ thống mới…
Là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý văn bản trong các cơ quan hành chính Nhà nước và các doanh nghiệp. QTS-QLVB quản lý toàn bộ quá trình tiếp nhận-phân phối-xử lý văn bản đến; dự thảo-trình ký-ban hành văn bản đi.

 

Tư vấn hỗ trợ