Phần mềm quản lý hộ tịch

Là hệ thống phần mềm tổng thể phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý hộ tịch của một cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

Phần mềm được thiết kế dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác quản lý hộ tịch, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Bộ Tư pháp kết hợp với việc khảo sát thực tế về công tác quản lý hộ tịch tại các cấp tỉnh, thành phố và các quận, huyện, phường xã trực thuộc.

Chức năng hệ thống:

 

- Đăng nhập / Huỷ đăng nhập

- Thiết lập cấu hình hệ thống (CSDL, Đơn vị, Quyết định, …)

- Quản trị hệ thống (người sử dụng, tài khoản và vai trò)

- Xem in nhật ký sử dụng hệ thống

- Sao lưu và phục hồi dữ liệu

- Danh mục: Cung cấp các chức năng

- Lập danh mục Địa bàn

- Lập danh mục Quốc gia

- Lập danh mục Dân tộc

- Lập danh mục Nguyên nhân chết

- Khai sinh: Cung cấp các chức năng

- Đăng ký khai sinh (Đúng hạn; Quá hạn; Đăng ký lại)

- Cấp bản sao giấy khai sinh

- Đăng ký cấp lại bản chính giấy khai sinh

- Đăng ký thay đổi, cải chính nội dung khai sinh

- Danh sách thông tin đăng ký khai sinh

- Kết hôn: Cung cấp các chức năng

- Đăng ký kết hôn (Đăng ký lần đầu; Đăng ký lại)

- Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn

- Danh sách thông tin đăng ký kết hôn

- Khai tử: Cung cấp các chức năng

- Đăng ký khai tử (Đúng hạn; Quá hạn; Đăng ký lại)

- Cấp bản sao giấy chứng tử

- Danh sách thông tin đăng ký khai tử

- Xác nhận tình trạng hôn nhân: Cung cấp các chức năng

- Đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân

- Danh sách thông tin đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân

- Nuôi con nuôi: Cung cấp các chức năng

- Đăng ký nhận nuôi con nuôi

- Cấp bản sao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi

- Đăng ký lại nuôi con nuôi

- Danh sách thông tin đăng ký nhận nuôi con nuôi

- Giám hộ/Chấm dứt giám hộ: Cung cấp các chức năng

- Đăng ký giám hộ

- Cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ

- Danh sách thông tin đăng ký giám hộ

- Đăng ký chấm dứt giám hộ

- Cấp bản sao quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ

- Danh sách thông tin đăng ký chấm dứt giám hộ

- Nhận cha mẹ con: Cung cấp các chức năng

- Đăng ký nhận con

- Đăng ký nhận cha, mẹ (Con đã thành niên; Con chưa thành niên)

- Cấp bản sao quyết định công nhận nhận cha, mẹ, con

- Danh sách thông tin đăng ký nhận cha, mẹ, con

- Tìm kiếm - thống kê:

- Tìm kiếm thông tin hồ sơ các loại

- Thống kê tình hình khai sinh

- Thống kê tình hình cấp lại bản chính giấy khai sinh

- Thống kê tình hình thay đổi cải chính nội dung khai sinh

- Thống kê tình hình kết hôn

- Thống kê tình hình khai tử

- Thống kê tình hình xác nhận tình trạng hôn nhân

- Thống kê tình hình nhận nuôi con nuôi

- Thống kê tình hình giám hộ/Chấm dứt giám hộ

- Thống kê tình hình nhận cha, mẹ con

- Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý hộ tịch theo quy định của nhà nước:

Thông tư 09b/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08.a/2010/TT-BTP và thông tư số 05/2012/TT-BTP

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch

Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của nghị định số 158/2005/NĐ-CP

Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

Thông tư: Số 05/2012/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

Báo cáo số liệu:

Số liệu hộ tịch theo mẫu năm 2014

Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn (Thông tư 20/2013/TT-BTP)  

Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác (Thông tư 20/2013/TT-BTP)

Kết quả đăng ký nuôi con nuôi (Thông tư 20/2013/TT-BTP)

Gửi nhận hồ sơ:

Gửi hồ sơ / Nhận hồ sơ

Thống kê số liệu gửi, nhận hồ sơ

Tư vấn hỗ trợ